Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://nawnet.pl (dalej: „Strona”) należącej do firmy FRANMAK Marcin Kowalik z siedzibą w Kielcach przy ul. Barwinek 1/66, 25-150 (dalej: „Administrator”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą Strony jest firma FRANMAK Marcin Kowalik z siedzibą w Kielcach przy ul. Barwinek 1/66, 25-150, NIP: 657-253-94-99 (dalej: „Administrator”).

Dane osobowe zbierane na Stronie

Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Strony:

 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), treść wiadomości.
 • Dane uzyskane z plików cookies: adres IP, identyfikator sesji, przeglądana strona, czas spędzony na stronie, kliknięcia w linki.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony są przetwarzane w następujących celach:

 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym: w celu obsługi zapytania użytkownika i udzielenia mu odpowiedzi.
 • Dane uzyskane z plików cookies: w celu analizy ruchu na Stronie i poprawy jej funkcjonowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony są przetwarzane na podstawie:

 • Zgody: w przypadku danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.
 • Prawnie uzasadnionego interesu Administratora: w przypadku danych osobowych uzyskanych z plików cookies.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym: do czasu obsługi zapytania użytkownika i udzielenia mu odpowiedzi, a następnie przez okres 5 lat w celach archiwalnych.
 • Dane uzyskane z plików cookies: do czasu wygaśnięcia pliku cookies lub do czasu usunięcia pliku cookies przez użytkownika.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi Strony przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do informacji o tym, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu, przez jaki okres czasu oraz jakiemu podmiotowi są przekazywane.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych: użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zgromadzone lub przetwarzane;
  • użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:
  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celach niezgodnych z prawem, ale użytkownik nie chce żądać usunięcia danych osobowych;
  • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ale użytkownik wniósł sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: użytkownik ma prawo otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu formacie oraz ma prawo żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych osobowych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane w celach marketingowych.
  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych z Google Analytics: użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z Google Analytics.

  Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może:

  • wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@nawnet.pl,
  • wysłać pismo pocztą na adres Administratora: FRANMAK Marcin Kowalik, ul. Barwinek 1/66, 25-150 Kielce.

  Prawa związane z plikami cookies

  Użytkownik ma prawo do kontroli i konfigurowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies i sposobu ich kontroli można znaleźć na stronie internetowej https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

  Przekazywanie danych osobowych

  Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników innym podmiotom bez ich zgody.

  Zmiany w Polityce Prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie jej zaktualizowanej wersji na Stronie.

  Kontakt

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

  • e-mail: biuro@nawnet.pl,
  • adres pocztowy: FRANMAK Marcin Kowalik, ul. Barwinek 1/66, 25-150 Kielce.

  Dodatkowe informacje

  Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

  Uwaga

  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2024-06-05.

Call Now Button